capekalaska:

the whips

v0tum:

by lake.light

v0tum:

by Aurdur

militaryarmament:

Brofist.

fcxiv:

White


Fall of Japan | Aug. 20, 1945